T i Rivyè Latibonit, 30 novanm 2022

Soti nan lokalite Orès
Pou ale jwenn: Ministe Edikasyon Nasyonal ak Direksyon Depatmantal Latibonit

Lêt tou louvri

Mesyedam,

Nan jou ki te 30 novanm 2022 a kèk manm nan kominote katriyèm seksyon Ti Rivyd latibonit nan lokalite Ores te fè yon brase lide sou sitiyasyon edikasyon nan zon lan nan kad pwoje ranfösman kapasite pledwaye ensidanspou dwa ledikasyon REPT ap pilote.

Lokalite Orès gen yon popilasyon anviwon 7 000 moun, li gen sèlman 5 leköl.Se vre nou gen yon lekòl nasyonal kote espas fizik la plizoumwen konfòtab, men sa pa anpeche nou gen gwo vid. Lekòl la gen gwo pwoblèm pwofese, pi fò nan sa ki la yo pa nome, mete sou sa, yo gen gwo bezwen fömasyon. Pa gen biwo akchèz pou pwofese yo, pa gen laboratwa enfòmatik, pa gen bibliyotèk, pa gen enfimri,pa gen kafeterya, pa gen tèren pou timoun yo jwe epi gen gwo pwoblèm materyèl didaktik ak pedagojik.

Nou gen Lekòl Miks Redanmte Orès, Lekòl Miks »Dumarsais Estmé » ak « La petite Crêche de Notre Dame » ki se leköl kominoté nan zon lan, se katastwòf. Se nan legliz yo loje, anba très ak prela paske yo pa gen pwòp lokal yo. Timouny o vrèman pa konfötab lè gen solèy ak lapli. Pa gen ban, pa gen chèz kiadaptepouti moun preskole yo, pa gen materyèl, pwofese pa ka touche epi timounyoapvin
lekòl grangou.

Pandan n ap atire atansyon Leta sou nesesite pou amelyore kaliteansèymana n ,n ap mande pou :

 • Mete estrikti nan sistèm edikatif la;
 • Fè yon resanman sou kalite ak kantite lekòl ki genyennanzonrekileyopou
  poteyo sekou;
 • Amenaje espas ki nesesite sa;
 • Mete pla cho nan lekòl yo;
 • Mete selil sikològ ak travaye sosyal nan lekòl yo;
  Kreye yon anviwònman ki konfòtab pou timoun yo aprann.
 • Nome pwofese;
 • Ban nou bon janfòmasyon pou nou toujou ajou.

Mounk isiyen lèt sa :

Roland AUGUSTIN
Manm dganizasyon

Celicienevilléus V I L C E U S
Pwofesè

Nicole Flarve Nicole FLORVIL
Paran

Related Blogs

Leave a Comment